Shërbime & Pajisje

 1. Stende nje fazore tip SP 6103, me klase saktesie 0.05%. Etaloni standart eshte kalibruar me date 07.02.2019 nga Instituti Grek i Metrologjise.
 2. Stende nje fazore tip S9 6103 me klase saktesie 0.05%. Etaloni standart eshte kalibruar me date 08.02.2019 nga Fakulteti I Energjise Elektrike dhe Teknologjise se informacionit ne Shkup.
 3. Stende 3 fazore tip SP-6303, me klase saktesie 0.05 %. Etaloni standart eshte kalibruar me date 11.02.2019 nga instituti Grek i Metrologjise.
 4. Stende portative nje fazore tip SP-1001P me klase saktesie 0.05%. Etaloni eshte kalibruar me date 31.01.2019 nga instituti Grek i Metrologjise.
 5. Stende portative nje fazore tip SP-1001P me klase saktesie 0.05%. Etaloni eshte kalibruar me date 05.02.2019 nga instituti Grek i Metrologjise.
 6. Stende portative tre fazore tip SP-5505P me klase saktese 0.05% . Etaloni eshte kalibruar me date 11.02.2019 nga Fakulteti i Energjise Elektrike dhe Teknologjise se informacionit ne Shkup.
 7. Instrumenti mates portable 3 fazor tip SP-3303C, kalibruar me date 23.01.2019, nga Instituti Grek i Metrologjise.
 8. Instrumenti mates portable 3 fazor tip SP-3303C, kalibruar me date 18.01.2019 nga Instituti Grek i Metrologjise.
 9. Instrument mates portable 3 fazor tip SP-3303C, kalibruar me date 17.01.2019 nga Instituti Grek i Metrologjise.
 • Vule sigurie me ngjyre rotori te bardhe per vulosjen e makinerise se matesit elektrik.
 • Vule sigurie me ngjyre rotori blu per vulosjen e morseterise se matesit elektrik.
 • Vule sigurie ne forme etikete per vulosjen e makinerise se matesit elektrik me serial.barcode dhe me nje perdorim duke u veteshkaterrua ose duke lene shenja te dukshme VOID nese hiqen nga matesi elektrik pas vendosjes nga subjekti gjate verifikimit.

Rajoni Shkoder: Shkoder,Koplik,Puke,Lezhe

Rajoni Kukes: Kukes,Has,Tropoje

Rajoni Burrel: Burrel,Bulqize,Lac,Mirdite, Peshkopi

Rajoni Elbasan: Elbasan,Gramsh,Librazhd, Peqin.

Rajoni Tirane: Tirana 2

Eshte akredituar per te kryer analiza laboratorike ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 “ Kerkesa te pergjithshme per kompetencen e laboratoreve testues dhe kalibrues

S SH EN/ISO 62053-11:2003

S SH EN 62053-23;2003

S SH EN 5047-2:2006

S SH EN 50470-3:2006

Eshte akredituar per te kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 “Kritere te pergjithshme per funksionimin e tipeve te ndryshme te organizmave qe kryejne inspektim” sin je organizem inspektimi I pavarur I tipit A.

SH EN 62053-11:2003/ A1:2017

SH EN 62053-21:2003/A1:2017

SH EN 50470-2:2006

SH EN 50470-3:2006

SH EN 62053-23:2003/A1:2017

Kontrolli i aparateve mates te energjise elektrike do te kryhet onform ne perputhje me metodikat dhe standartet dhe aktet e meposhtme:

 • IEC- 62052-11:2003
 • IEC 62053-21:2003
 • IEC 62053-21:2003
 • IEC62053-22:2003
 • IEC 62053-23:2003
 • EN 50470-1:2006
 • EN50470-2:2006
 • EN 50470-3:2006
 • DIRECTIVE 2004/22/EC
 • DIRECTIVE 2006/32/EC
 • ISO 2859-1:1999/COR 1:2001
 • IEC/EN 61557
 • S SH EN ISO/IEC 17025
 • EN ISO/IEC 17020:2012